Esate čia:

Lietuvos Respublikos teisės aktai

 • Atliekų tvarkymo įstatymas;
 • Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas;
 • Atliekų tvarkymo taisyklės;
 • Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės;
 • Aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 32-99“Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka”;
 • Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarka;
 • Gamybos ir buitinių atliekų tvarkymas;
 • Atliekų tvarkymas sodininkų bendrijose;
 • Atliekų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir tranzito per Lietuvos Respubliką taisyklės;
 • Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 19-99„Pagrindiniai atliekų deginimo reikalavimai“ patvirtinimo;
 • Lietuvos higienos norma HN 66:2000„Medicininių atliekų tvarkymas“;
 • Farmacinių atliekų tvarkymo taisyklės;
 • Normatyvinis dokumentas LAND 20-2001„Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“;
 • Rekomendacijosorganinių atliekų kompostavimui;
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas;
 • Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymas;
 • Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio ir 3 priedėlio pakeitimo bei 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo įstatymas;
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės;
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduotys;
 • Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklės;
 • Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploatavimo taisyklės;
 • Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės;
 • Pesticidų atliekų tvarkymo Lietuvos Respublikoje 2002-2005 metų programa;
 • Pesticidų atliekų tvarkymo reglamentas;
 • Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijosR 42-02;
 • Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės;
 • Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas;
 • Normatyvinis dokumentas LAND 34-2000„Radionuklidų nebekontroliuojamieji lygiai; medžiagų pakartotinio naudojimo ir atliekų šalinimo sąlygos“.