Esate čia:

Rinkliava

DĖMESIO! VYKSTA STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS APVAŽIAVIMO BŪDU ZARASŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE. Surinkimo grafikas.

PRAŠOME ATKREIPTI  DĖMESĮ!

ĮSIGALIOJUS VIETINEI RINKLIAVAI UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUO 2018-08-01  N E B E G A L I O J A ĮMONIŲ IR GYVENTOJŲ SUDARYTOS SUTARTYS  DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO SU UAB „ZARASŲ KOMUNALININKAS“ .

Dėl pasikeitimų niekur kreiptis nereikia. Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. gyventojams nebereikės pasirašyti mišrių komunalinių atliekų išvežimo paslaugų teikimo sutarčių. Visi Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto savininkai rugsėjo mėnesį paštu gaus mokėjimo pranešimus. Pranešime bus nurodyta vietinės rinkliavos pastovioji ir kintamoji dalys bei bendra suma  (pastovioji + kintamoji), kurią reikia mokėti  ir informacija, kur galima sumokėti už suteiktas paslaugas. Sąskaitoje bus pateikta mokėtina suma už penkis šių metų mėnesius (rugpjūčio – gruodžio).

NUO 2018-08-01 UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR IŠVEŽIMĄ  MOKĖTI REIKIA TIK GAUTAME MOKĖJIMO PRANEŠIME NURODYTĄ SUMĄ.

_______________________________________________________________________________________

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bus taikoma dvinarė vietinė rinkliava. Nustatyti dvinarę rinkliavą savivaldybes įpareigojo atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės. Minėti teisės aktai nustato, kad dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydis turi būti toks, kad iš nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų surinktomis lėšomis būtų apmokėtos visos būtinosios, su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos. Rinkliavą sudarys pastovioji ir kintamoji dalis. Kiekvienai rūšiai nekilnojamojo turto objektų, nustatomi atskiri rinkliavos dydžiai.

Pastoviąją dalį mokės visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai. Pastoviosios dalies mokesčio dydis priklausys nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto, bet nepriklausys nuo susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekio. Skirtingos paskirties objektams taikomas skirtingas įkainis.

Kintamąją dvinarės rinkliavos dalį mokės tie, kuriems teikiama mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Kintamosios dalies  nemokės nekilnojamojo turto savininkai, deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį, (ne trumpesnį, kaip 1 metų ketvirtį ir ne ilgesnį nei 1 metai) nesinaudoja nekilnojamuoju turtu (išskyrus sodo ir garažų paskirties objektus) ir iš šio objekto komunalinės atliekos nebus surenkamos.

Dėl pasikeitimų niekur kreiptis nereikia. Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. gyventojams nebereikės pasirašyti mišrių komunalinių atliekų išvežimo paslaugų teikimo sutarčių. Pagal naują tvarką vietinę rinkliavą turės mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai. Visi atliekų turėtojai gaus paštu mokėjimo pranešimus. Juos planuojama išsiųsti rugsėjo mėnesį. Pranešime bus nurodyta kainos pastovioji ir kintamoji dalys bei bendra kaina (pastovioji + kintamoji), kurią reikia mokėti  ir informacija, kur galima sumokėti už suteiktas paslaugas. Sąskaitoje bus pateikta mokėtina suma už 5 šių metų mėnesius(rugpjūčio – gruodžio).

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo Zarasų  rajone paslaugas teiks UAB „Zarasų komunalininkas“. Vežėjas vykdo paruošiamuosius darbus, paslaugai teikti pagal naują sutartį. Dalinami ir specialiais elektroniniais žymekliais bus ženklinami visi mišrių komunalinių atliekų konteineriai. Tai būtina padaryti tam, kad vėliau dvinarės rinkliavos administratorius informacinėje sistemoje matytų, kiek kartų per mėnesį buvo ištuštintas kiekvienas konteineris.

Sodų ir garažų bendrijų pirmininkai, individualių namų gyventojai bei visi kiti nekilnojamojo turto savininkai, kurie dar neturi konteinerio, o turėtų jį gauti, turi kreiptis dėl jo pastatymo į UAB „Zarasų komunalininkas“ Šaltupės g. 60,  Zarasuose arba  telefonais +370 385 52179; +370 699 91178; +370 385 52179.

Atliekų išvežimo grafikas: Zarasų raj. ir miesto komunalinių atliekų išvežimo grafikas

Vietinę rinkliavą administruos UAB „Utenos  regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – URATC). Išsamesnė informacija teikiama URATC  Rinkliavos administravimo padalinyje Zarasuose, Savanorių g. 2, 1 aukštas,                4-5 kab. Tel. +370 670 28357; +370 670 28259. El. p. zarasai.rinkliava1@uratc.lt,  zarasai.rinkliava2@uratc.lt  arba interneto puslapyje – www.uratc.lt  skiltyje „Rinkliava“.

Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimai