Esate čia:

Rinkliava

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bus taikoma dvinarė vietinė rinkliava. Nustatyti dvinarę rinkliavą savivaldybes įpareigojo atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės. Minėti teisės aktai nustato, kad dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydis turi būti toks, kad iš nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų surinktomis lėšomis būtų apmokėtos visos būtinosios, su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos. Rinkliavą sudarys pastovioji ir kintamoji dalis. Kiekvienai rūšiai nekilnojamojo turto objektų, nustatomi atskiri rinkliavos dydžiai.

Pastoviąją dalį mokės visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai. Pastoviosios dalies mokesčio dydis priklausys nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto, bet nepriklausys nuo susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekio. Skirtingos paskirties objektams taikomas skirtingas įkainis.

Kintamąją dvinarės rinkliavos dalį mokės tie, kuriems teikiama mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Kintamosios dalies nemokės nekilnojamojo turto savininkai, deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį, (ne trumpesnį, kaip 1 metų ketvirtį ir ne ilgesnį nei 1 metai) nesinaudoja nekilnojamuoju turtu (išskyrus sodo ir garažų paskirties objektus) ir iš šio objekto komunalinės atliekos nebus surenkamos.

Vietinę rinkliavą. administruos UAB „Utenos  regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – URATC). Šiuo metu URATC atlieka parengiamuosius darbus, reikalingus Zarasų  rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemai administruoti.

Įvykdytos komunalinių atliekų Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje surinkėjo ir jų vežėjo į apdorojimo arba šalinimo įrenginius viešojo pirkimo procedūros. 2017 m. gruodžio 27 d. pasirašyta sutartis su UAB „Zarasų komunalininkas“, kuris teiks mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo Zarasų  rajone paslaugas. Vežėjas vykdo paruošiamuosius darbus, paslaugai teikti pagal naują sutartį. Dalinami ir specialiais elektroniniais žymekliais bus ženklinami visi mišrių komunalinių atliekų konteineriai. Tai būtina padaryti tam, kad vėliau dvinarės rinkliavos administratorius informacinėje sistemoje matytų, kiek kartų per mėnesį buvo ištuštintas kiekvienas konteineris. Labai prašome gyventojų supratingumo sudarant sąlygas UAB „Zarasų komunalininkas“ darbuotojams dalinant konteinerius ir ant jų tvirtinant specialius elektroninius žymeklius. Iki 2018 m. liepos 15 d. bus paskelbti komunalinių atliekų išvežimo grafikai.

UAB „Zarasų komunalininkas“ gerai žinoma įmonė, nes ir dabar teikia komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas daugumai Zarasų rajono gyventojų. Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. gyventojams nebereikės pasirašyti paslaugų teikimo sutarčių, Dėl pasikeitimų niekur kreiptis nereikia. Pagal naują tvarką vietinę rinkliavą turės mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai. Visi atliekų turėtojai gaus paštu mokėjimo pranešimus. Juos planuojama išsiųsti rugpjūčio mėnesį. Pranešime bus nurodyta kainos pastovioji ir kintamoji dalys bei bendra kaina (pastovioji + kintamoji), kurią reikia mokėti ir informacija, kur galima sumokėti už suteiktas paslaugas.

Šių metų birželio antroje pusėje ir liepos mėnesį bus organizuojami susitikimai su gyventojais seniūnijose, kurių tikslas – paaiškinti rinkliavos mokėjimo tvarką ir atsakyti į iškylančius klausimus.